Scroll to top

XML Minify online - Rút gọn XML online

Rút gọn XML thành dạng minify ngắn gọn, giảm kích thước XML nhưng không làm thay đổi nội dung.
Minify XML
Copy result

Một số tool hữu ích khác