Scroll to top
Cách đăng website WordPress lên server Heroku

Cách đăng website WordPress lên server Heroku

ByAdmin 2022-12-18 15:39
2 min read

Cách đăng website WordPress lên server Heroku

Khái quát về Heroku

Heroku là một nền tảng PaaS (Platform as a Service), đây là một nền tảng đám mây cho phép mọi người xây dựng và triển khai website.
Heroku tiện lợi ở chỗ bạn không cần phải hiểu biết nhiều về Infrastructure, chỉ cần tập trung vào chuyên môn và Heroku sẽ tự động mọi thứ, giúp bạn có thể nhanh chóng đưa sản phẩm đến với người dùng.

cach-dang-website-wordpress-len-server-heroku

Cách triển khai website WordPress lên Heroku

Heroku còn có thể host được trang WordPress, chỉ cần làm theo những bước sau đây:

Tạo file Procfile

Copy Procfile
1
web: vendor/bin/heroku-hhvm-nginx

Tạo file composer.json

Copy composer.json
1
{ "require": { "hhvm": "3.2.0" } }

Sửa file wp-config.php

Copy wp-config.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
$url = parse_url(getenv('DATABASE_URL') ? getenv('DATABASE_URL') : getenv('CLEARDB_DATABASE_URL'));

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', trim($url['path'], '/'));

/** MySQL database username */
define('DB_USER', $url['user']);

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', $url['pass']);

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', $url['host']);

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

define('AUTH_KEY', getenv('AUTH_KEY')); 
define('SECURE_AUTH_KEY', getenv('SECURE_AUTH_KEY')); 
define('LOGGED_IN_KEY', getenv('LOGGED_IN_KEY')); 
define('NONCE_KEY', getenv('NONCE_KEY')); 
define('AUTH_SALT', getenv('AUTH_SALT')); 
define('SECURE_AUTH_SALT', getenv('SECURE_AUTH_SALT')); 
define('LOGGED_IN_SALT', getenv('LOGGED_IN_SALT')); 
define('NONCE_SALT', getenv('NONCE_SALT'));

Chạy các câu lệnh trong Terminal:

Copy bash
1
2
3
4
5
6
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
heroku create
heroku addons:add cleardb
heroku addons:add sendgrid

Gán các giá trị cần thiết cho Heroku

Các giá trị cần thiết có thể lấy ở đây: https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Copy bash
1
2
3
4
5
6
7
8
heroku config:set AUTH_KEY=''
heroku config:set SECURE_AUTH_KEY=''
heroku config:set LOGGED_IN_KEY=''
heroku config:set NONCE_KEY=''
heroku config:set AUTH_SALT=''
heroku config:set SECURE_AUTH_SALT=''
heroku config:set LOGGED_IN_SALT=''
heroku config:set NONCE_SALT=''

Push trang WordPress lên Heroku

Copy bash
1
git push heroku master
Đánh giá bài viết: 4.9/5 (54 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.