Scroll to top
Install Oh my Zsh on Ubuntu

Install Oh my Zsh on Ubuntu

ByAdmin 2022-12-18 18:08
1 min read

# Install Zsh

```bash
sudo apt update
sudo apt install zsh powerline fonts-powerline
```

...

Install Zsh

Copy bash
1
2
sudo apt update
sudo apt install zsh powerline fonts-powerline

Make default

Copy bash
1
2
zsh
chsh -s $(which zsh)

Install oh-my-zsh

Copy zsh
1
2
3
git clone https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.git ~/.oh-my-zsh
cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zsh-template ~/.zshrc
source .zshrc

Use agnoster theme

Copy ~/.zshrc
1
ZSH_THEME="agnoster"

Plugins

zsh-syntax-highlighting

Install:

Copy zsh
1
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting
Copy ~/.zshrc
1
2
3
4
plugins=( 
    # other plugins...
    zsh-syntax-highlighting
)

zsh-autosuggestions

Install:

Copy zsh
1
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions
Copy ~/.zshrc
1
2
3
4
plugins=( 
    # other plugins...
    zsh-autosuggestions
)
Đánh giá bài viết: 5/5 (61 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.