Scroll to top
SQL Style Guide tiếng Việt

SQL Style Guide tiếng Việt

ByAdmin 2022-12-18 18:08
3 min read

SQL Style Guide này giúp các bạn viết câu lệnh SQL một cách dễ hiểu, dễ đọc hơn.

Mở đầu

SQL Style Guide này giúp các bạn viết câu lệnh SQL một cách dễ hiểu, dễ đọc hơn.
Các quy tắc viết SQL trong bài này mình tham khảo, tạm dịch từ nguồn https://www.sqlstyle.guide/

Các quy tắc chung

✅ Nên

 • Sử dụng những định danh và tên có ý nghĩa, dễ hiểu và có tính nhất quán
 • Sử dụng khoảng trắng và thụt dòng hợp lý để code dễ đọc hơn
 • Lưu trữ thông tin ngày giờ theo chuẩn format ISO-8601: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSSSS
 • Cố gắng chỉ sử dụng những hàm tiêu chuẩn của SQL thay vì những hàm từ vendor khác
 • Giữ cho code ngắn gọn và không có những SQL thừa thải, chẳng hạn như những dấu ngoặc kép, ngoặc đơn không cần thiết, hoặc câu truy vấn WHERE chồng lên những điều kiện khác.
 • Thêm comment vào các câu lệnh SQL khi cần thiết để giúp code dễ hiểu hơn. Nếu có thể thì sử dụng cú pháp comment trong ngôn ngữ C /* */, trong các trường hợp khác thì sử dụng cú pháp comment -- và kết thúc bằng việc xuống dòng.
Copy sql
1
2
3
SELECT title -- title of article
 FROM articles
 WHERE status = 'published';
Copy sql
1
2
3
4
5
/* Updating the article status to published */
UPDATE articles
  SET status = 'published',
    updated_at = '2022-12-20 11:23:31.00000'
 WHERE id = 10;

❌ Không nên

 • CamelCase, bởi vì sẽ khó đọc
 • Tiếp đầu ngữ dùng để giải thích hoặc ký hiệu Hungary ví dụ như sp_ hoặc tbl
 • Số nhiều, cố gắng sử dụng từ ngữ mang ý nghĩa của sự tập hợp. Ví dụ nên sử dụng staff thay vì employees, hoặc nên sử dụng people thay vì individuals
 • Định danh trong dấu ngoặc, trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng thì dùng dấu ngoặc kép đôi tiêu chuẩn SQL-92 (tuỳ thuộc vào vendor mà bạn có thể phải cấu hình SQL server để hỗ trợ điều này)
 • Không nên sử dụng nguyên tắc lập trình hướng đối tượng vào SQL hoặc cấu trúc database.

Nguyên tắc đặt tên

... Tiếp tục cập nhật

Đánh giá bài viết: 4.9/5 (52 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.