Scroll to top
Sửa lỗi rbenv: no such command `install' khi cài đặt Ruby bằng rbenv

Sửa lỗi rbenv: no such command `install' khi cài đặt Ruby bằng rbenv

ByAdmin 2023-02-15 11:42
1 min read

Nếu bạn gặp phải lỗi `rbenv: no such command 'install'` khi cài đặt Ruby bằng `rbenv`, đây là bài viết hướng dẫn chi tiết để giúp bạn khắc phục vấn đề này.

Nếu bạn gặp phải lỗi rbenv: no such command 'install' khi cài đặt Ruby bằng rbenv, đây là bài viết hướng dẫn chi tiết để giúp bạn khắc phục vấn đề này.

Nội dung lỗi

Lỗi xuất hiện khi cài đặt Ruby như sau:

Copy bash
1
2
3
rbenv install 3.2.1

rbenv: no such command `install'

Cách giải quyết

Cần phải có ruby-build, do đó chỉ cần clone về là xong. Sau đó tiến hành cài đặt Ruby bình thường.

Copy bash
1
git clone https://github.com/sstephenson/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
Copy bash
1
2
3
4
5
6
7
Cloning into '/home/deploy/.rbenv/plugins/ruby-build'...
remote: Enumerating objects: 13791, done.
remote: Counting objects: 100% (2478/2478), done.
remote: Compressing objects: 100% (439/439), done.
remote: Total 13791 (delta 2159), reused 2216 (delta 2004), pack-reused 11313
Receiving objects: 100% (13791/13791), 2.75 MiB | 17.93 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (9409/9409), done.
Copy bash
1
2
3
4
5
rbenv install 3.2.1 && rbenv global 3.2.1
To follow progress, use 'tail -f /tmp/ruby-build.20230215063226.9933.log' or pass --verbose
Downloading ruby-3.2.1.tar.gz...
-> https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/3.2/ruby-3.2.1.tar.gz
Installing ruby-3.2.1...
Đánh giá bài viết: 5/5 (48 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.