Scroll to top
Một số hàm thông dụng về chuỗi trong Python

Một số hàm thông dụng về chuỗi trong Python

ByAdmin 2022-12-18 18:08
5 min read

Dưới đây là những hàm thông dụng về xử lý chuỗi trong Python.
Một điều lưu ý là **chuỗi trong Pyt...

Dưới đây là những hàm thông dụng về xử lý chuỗi trong Python.
Một điều lưu ý là chuỗi trong Python không thể bị thay đổi, nghĩa là những hàm này không làm thay đổi chuỗi gốc, mà tạo ra một chuỗi mới. Do đó nếu muốn lưu lại chuỗi mới sau khi được xử lý thì các bạn phải gán nó vào biến, hoặc truyền vào hàm dưới dạng tham số.

center()

Trả về chuỗi được canh giữa bằng cách chèn thêm ký tự khoảng trắng vào đầu và cuối của chuỗi. Nếu như độ dài của chuỗi lớn hơn tham số truyền vào, thì sẽ trả về chuỗi gốc (không canh giữa)

Copy python
1
2
print("[" + "hello!".center(10) + "]") # => [  hello!  ]
print("[" + "hello!".center(2) + "]") # => [hello!]

upper()

Trả về chuỗi được in hoa toàn bộ

Copy python
1
print("Hello World!".upper()) # => HELLO WORLD!

lower()

Trả về chuỗi được in thường toàn bộ

Copy python
1
print("Hello World!".lower()) # => hello world!

swapcase()

Đảo ngược in hoa thành in thường, và ngược lại

Copy python
1
print("Hello world!".swapcase()) # => hELLO WORLD!

capitalize()

In hoa chữ cái đầu tiên trong chuỗi nếu ký tự đầu tiên trong chuỗi là chữ cái, sau đó những chữ cái phía sau sẽ chuyển thành in thường

Copy python
1
print("hello WORLD!".capitalize()) # => Hello world!

title()

In hoa tất cả chữ cái đầu tiên

Copy python
1
2
print("basic Python programming".title())
# => Basic Python Programming

split()

Trả về List chứa các thành phần của chuỗi được phân cách bằng khoảng trắng

Copy python
1
print("Hello world!".split()) # => ['Hello', 'world!']

lstrip()

Trả về chuỗi được cắt bỏ khoảng trắng ở phần đầu

Copy python
1
print("[" + "  Hello  ".lstrip() + "]") # => [Hello  ]

strip()

Trả về chuỗi được cắt bỏ khoảng trắng ở phần đầu và phần cuối

Copy python
1
print("[" + "  Hello  ".strip() + "]") # => [Hello]

rstrip()

Trả về chuỗi được cắt bỏ khoảng trắng ở phần cuối

Copy python
1
print("[" + "  Hello  ".rstrip() + "]") # => [  Hello]

find()

Gần tương đồng với hàm index(), hàm này trả về vị trí xuất hiện của chuỗi được chỉ định. Hàm này chỉ hoạt động với chuỗi, tương đối an toàn vì trong trường hợp trong chuỗi không tồn tại chuỗi được chỉ định, thì sẽ trả về giá trị -1 chữ không báo lỗi.

Copy python
1
2
print("Hello".find("el")) # => 1
print("Hello".find("world")) # => -1

format()

Copy python
1
2
print("Hello, my name is {0}, I live in {1}".format("Yuto", "Tokyo"))
# => Hello, my name is Yuto, I live in Tokyo

isalpha()

Trả về True nếu chuỗi ký tự chỉ chứa chữ cái

Copy python
1
2
3
print("Hello".isalpha()) # => True
print('H40'.isalpha()) # => False
print('H i'.isalpha()) # => False, vì có khoảng trắng

isdigit()

Trả về True nếu chuỗi ký tự chỉ chứa số

Copy python
1
2
3
print("123".isdigit()) # => True
print("123a".isdigit()) # => False
print("12 3".isdigit()) # => False, vì có khoảng trắng

isalnum()

Nếu chuỗi chỉ chứa số hoặc chữ cái thì sẽ trả về True, ngược lại thì trả về False

Copy python
1
2
3
4
5
6
7
8
print("123".isalnum()) # => True
print("12 3".isalnum()) # => False, vì có chứa khoảng trắng
print("A123".isalnum()) # => True
print("123a".isalnum()) # => True
print("A12s3".isalnum()) # => True
print("A12&3".isalnum()) # => False, vì có ký tự đặc biệt
print("A_123".isalnum()) # => False, vì có ký tự đặc biệt
print("".isalnum()) # => False, vì rỗng

islower()

Trả về True nếu chuỗi chỉ chứa chữ cái in thường

Copy python
1
2
print("Hello").islower()) # => False
print("hello").islower()) # => True

isupper()

Trả về True nếu chuỗi chỉ chứa chữ cái in hoa

Copy python
1
2
print("Hello").isupper()) # => False
print("HELLO").isupper()) # => True

isspace()

Trả về True nếu chuỗi ký tự chỉ là khoảng trắng (bao gồm cả ký tự xuống hàng \n)

Copy python
1
2
3
print('\n'.isspace()) # => True
print(" ".isspace()) # => True
print("Hello world".isspace()) # => False

startswith()

Kiếm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi/ký tự chỉ định hay không

Copy python
1
print("Hello World!".startswith("H")) # => True

Có thể truyền vào tham số, chỉ định vị trí bắt đầu (index). Ví dụ dưới đây check xem chuỗi Hello World! có bắt đầu bằng ký tự o ở index thứ 4 hay không.

Copy python
1
print("Hello World!".startswith("o", 4)) # => True

endswith()

Kiếm tra xem chuỗi có kết thúc bằng một chuỗi/ký tự chỉ định hay không

Copy python
1
print("Hello World!".endswith("!")) # => True
Đánh giá bài viết: 5/5 (52 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.