Scroll to top
Câu lệnh SELECT trong SQL

Câu lệnh SELECT trong SQL

ByAdmin 2024-02-05 09:49
8 min read

Bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho bạn về câu lệnh SELECT trong SQL, từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng SELECT để truy vấn và lấy dữ liệu từ database SQL. Bài viết cũng đi kèm với một số ví dụ minh họa để bạn có thể áp dụng ngay vào thực tế.

Lệnh SELECT trong SQL

Câu lệnh SELECT trong SQL là một trong những câu lệnh quan trọng nhất trong SQL. Nó cho phép truy vấn và lấy dữ liệu từ database.

Cú pháp cơ bản của câu lệnh SELECT trong SQL

Copy sql
1
2
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;

Trong đó:

column1, column2, ... là các cột dữ liệu mà bạn muốn lấy từ bảng.
table_name là tên của bảng dữ liệu mà bạn muốn truy vấn.

Ví dụ

Giả sử bạn có bảng dữ liệu employees với các cột id, name, agesalary. Bạn muốn lấy ra tất cả thông tin của các nhân viên trong bảng này, bạn có thể sử dụng câu lệnh SELECT như sau:

Copy sql
1
SELECT * FROM employees;

Nếu bạn muốn lấy ra chỉ tên và lương của các nhân viên, bạn có thể sử dụng câu lệnh SELECT như sau:

Copy sql
1
SELECT name, salary FROM employees;

Lệnh SELECT có WHERE

Lệnh SELECT có WHERE trong SQL là một câu lệnh truy vấn dữ liệu được sử dụng để lựa chọn các bản ghi từ một bảng cụ thể, dựa trên một hoặc nhiều điều kiện nhất định. Đây là một trong những lệnh quan trọng nhất trong SQL. Nó cho phép bạn lựa chọn dữ liệu một cách chính xác và hiệu quả, giúp cho việc truy vấn dữ liệu trở nên dễ dàng hơn

Cú pháp của lệnh SELECT có WHERE trong SQL

Copy sql
1
2
3
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

Trong đó, column1, column2,... là các cột bạn muốn lấy dữ liệu, table_name là tên bảng chứa dữ liệu và condition là điều kiện để lựa chọn các bản ghi.

Các toán tử quan hệ thông dụng trong câu lệnh WHERE

Các toán tử quan hệ chính là các toán tử thể hiện mối quan hệ giữa vế trái và vế phải.

Ký hiệu Giải thích
= Bằng
> Lớn hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
< Bé hơn
<= Bé hơn hoặc bằng
<> hoặc != Khác
LIKE So sánh theo biểu thức
IN Trong một tập hợp nào đó

Ví dụ

Lấy tất cả các bản ghi trong bảng customers có địa chỉ ở thành phố Hanoi.

Copy sql
1
2
3
SELECT *
FROM customers
WHERE city = 'Hanoi';

Lệnh SELECT có ORDER_BY

Lệnh SELECT có ORDER BY là một câu lệnh truy vấn dữ liệu được sử dụng để sắp xếp các bản ghi trong bảng dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của giá trị trong một cột cụ thể.

Cú pháp của lệnh SELECT có ORDER_BY trong SQL

Copy sql
1
2
3
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column_name ASC|DESC;

Trong đó, column1, column2,... là các cột muốn lấy dữ liệu, table_name là tên bảng chứa dữ liệu và column_name là tên cột mà bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần (ASC) hoặc giảm dần (DESC).

Ví dụ

Lấy các bản ghi trong bảng customers và sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tuổi khách hàng.

Copy sql
1
2
3
SELECT name, email, age
FROM customers
ORDER BY age DESC;

Lệnh SELECT có ORDER BY giúp cho việc sắp xếp dữ liệu trong bảng trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách sử dụng câu lệnh ORDER BY, bạn có thể sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của giá trị trong một cột cụ thể. Câu lệnh này cũng cho phép bạn sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột khác nhau, cho phép bạn thực hiện các truy vấn phức tạp hơn.

Lệnh SELECT có LIMIT

Lệnh SELECT có LIMIT trong MySQL là một câu lệnh truy vấn dữ liệu được sử dụng để giới hạn số lượng bản ghi trả về từ một truy vấn. Lệnh này được sử dụng để giảm thiểu thời gian truy vấn và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống.

Cú pháp của lệnh SELECT có LIMIT trong MySQL

Copy sql
1
2
3
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
LIMIT number_of_rows OFFSET offset_value;

Trong đó, column1, column2,... là các cột bạn muốn lấy dữ liệu, table_name là tên bảng chứa dữ liệu, number_of_rows là số lượng bản ghi muốn trả về và offset_value là số lượng bản ghi muốn bỏ qua trước khi trả về kết quả.

Ví dụ

Lấy 10 bản ghi đầu tiên trong bảng customers

Copy sql
1
2
3
SELECT *
FROM customers
LIMIT 10;

Hoặc có thể kết hợp với câu lệnh OFFSET để lấy 5 bản ghi tiếp theo trong bảng customers, bỏ qua 10 bản ghi đầu tiên.

Copy sql
1
2
3
SELECT *
FROM customers
LIMIT 5 OFFSET 10;

Lệnh SELECT có LIMIT giúp giới hạn số lượng bản ghi trả về từ một truy vấn, giảm thiểu thời gian truy vấn và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống. Bằng cách sử dụng câu lệnh LIMIT, bạn có thể giới hạn số lượng bản ghi được trả về, đảm bảo rằng kết quả trả về là nhỏ và dễ đọc hơn.

Lời kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về lệnh SELECT trong SQL và cách sử dụng nó để lọc dữ liệu từ bảng. Bằng cách sử dụng các điều kiện khác nhau, chúng ta có thể thu hẹp tập kết quả trả về và tìm ra các dòng dữ liệu phù hợp với yêu cầu của chúng ta.

Câu lệnh SELECT là một trong những câu lệnh thường dùng nhất của SQL, cho phép lấy ra các dữ liệu cần thiết từ bảng và tùy chỉnh kết quả trả về để đáp ứng nhu cầu.

Đánh giá bài viết: 5/5 (55 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.