Scroll to top
Khai báo biến trong Golang

Khai báo biến trong Golang

ByAdmin 2023-01-10 15:06
6 min read

Tìm hiểu về cách khai báo, khởi tạo và sử dụng biến trong ngôn ngữ lập trình Golang

Định nghĩa về biến trong ngôn ngữ lập trình

Biến là một vùng nhớ được cấp phát bởi chương trình dùng để lưu trữ giá trị của một kiểu dữ liệu nào đó tại thời điểm nhất định, được truy xuất thông qua tên khi khai báo biến. Trái với hằng, chúng ta có thể thay đổi giá trị của biến.

Cú pháp khai báo biến trong Golang

Khai báo một biến

Cú pháp: var <tên biến> <kiểu dữ liệu>
Để khai báo biến, chúng ta dùng từ khóa var, theo sau là tên biến và cuối cùng là kiểu dữ liệu của biến.

Ví dụ:

Copy go
1
2
var age int
age = 18

Khai báo nhiều biến

Khai báo nhiều biến cùng kiểu giá trị

Chúng ta có thể khai báo nhiều biến cùng kiểu giá trị trên một dòng như sau:

Copy go
1
var a, b int

Khai báo nhiều biến khác kiểu giá trị

Chúng ta có thể khai báo nhiều biến trong một từ khóa var, bao bởi cặp dấu ngoặc tròn:

Copy go
1
2
3
4
var (
  age int
  price float64
)

Khai báo biến và gán luôn giá trị

Cú pháp: var <tên biến> <kiểu dữ liệu> = <giá trị>
Đây là cách chúng ta khai báo biến và gán luôn giá trị cho biến

Copy go
1
2
3
4
5
6
7
8
var age int = 18

var a, b int = 1, 2 // a = 1, b = 2

var (
  name string = "Computer"
  price float64 = 9.99
)

Chúng ta có thể lược bỏ kiểu giá trị khi khai báo biến và gán luôn giá trị

Copy go
1
2
3
4
5
6
7
8
var age = 18

var a, b = 1, 2 // a = 1, b = 2

var (
  name = "Computer"
  price = 9.99
)

Ngoài ra khi chúng ta khai báo nhiều biến trên cùng một dòng và gán luôn giá trị, ví dụ như:

Copy go
1
var name, age = "John", 30

Lúc này Golang sẽ tự hiểu biến name có kiểu string và biến age có kiểu int

Khai báo ngắn gọn (shorthand)

Cú pháp: <tên biến> := <giá trị>

Trong ngôn ngữ lập trình Golang, shorthand là một tính năng mà cho phép bạn khai báo và khởi tạo một biến cùng lúc, trong một câu lệnh. Điều này cho phép bạn viết mã rút gọn và dễ đọc hơn.

Cú pháp của shorthand là :=, ví dụ:

Copy go
1
age := 18

Ở ví dụ này chúng ta khai báo biến age và gán luôn giá trị là 18, do đó Go tự động hiểu kiểu dữ liệu của biến ageint
Đây là cách ngắn gọn khai báo biến trong Go, chúng ta khai báo tên biến, gán giá trị cho biến và lược bỏ phần kiểu dữ liệu. Lúc này Go tự động hiểu giá trị chúng ta vừa gán thuộc kiểu gì của biến.

Bạn cũng có thể sử dụng shorthand để khởi tạo biến mới và gán giá trị từ một biến đã tồn tại, ví dụ:

Copy go
1
y := x // khởi tạo biến y và gán giá trị của x cho nó

Đây là cách khai báo tiện lợi và linh động, ví dụ chúng ta khai báo price := 99.9 thì ngôn ngữ Go sẽ hiểu kiểu dữ liệu ở đây là float64

Chú ý:

 • Bạn không thể sử dụng shorthand trong phạm vi của hàm hoặc block mà biến đã được khai báo trước đó.
 • Shorthand chỉ sử dụng để khai báo và khởi tạo biến mới, chúng không thể dùng để gán giá trị cho biến đã tồn tại. Nếu muốn gán giá trị cho biến đã tồn tại chúng ta cần sử dụng toán tử =

Xuất giá trị và kiểu dữ liệu của biến

Ví dụ về cách xuất ra giá trị và kiểu dữ liệu của biến:

Copy go
1
2
3
4
age := 18
fmt.Printf("%v, %T", age, age)

// Kết quả: 18, int

Chúng ta dùng %v để xuất ra giá trị, và %T để xuất ra kiểu dữ liệu của biến

Đánh giá bài viết: 5/5 (15 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.