Scroll to top
Chương trình Hello World bằng Golang

Chương trình Hello World bằng Golang

ByAdmin 2022-12-23 16:14
4 min read

Trong bài này chúng ta sẽ dùng Golang viết một chương trình quen thuộc mỗi khi học ngôn ngữ lập t...

Trong bài này chúng ta sẽ dùng Golang viết một chương trình quen thuộc mỗi khi học ngôn ngữ lập trình mới, đó là Hello World

Bắt đầu một chương trình Golang

Viết chương trình bằng Golang

Đầu tiên chúng ta tạo một file tên main.go với nội dung như sau:

Copy main.go
1
2
3
4
5
6
7
8
9
package main

import "fmt"

// Chuong trinh in ra "Hello World"

func main() {
    fmt.Println("Hello World")
}

Chạy chương trình Golang

Để chạy chương trình thì ta dùng câu lệnh:

Copy bash
1
go run main.go

Build chương trình trước khi chạy

Bạn có thể build trước khi chạy chương trình bằng câu lệnh:

Copy bash
1
go build main.go

Sau khi build xong sẽ có file binary tên là main, để chạy file này chỉ cần gõ lệnh:

Copy bash
1
./main

Giải thích từng dòng trong source code

Giống như các ngôn ngữ lập trình thông dụng, chương trình Golang được thực thi theo tứ tự
trên xuống dưới.

package main

Đây là câu lệnh khai báo package (tạm hiểu là gói) trong Golang. Tất cả mọi chương trình đều phải bắt đầu bằng một câu lệnh khai báo package này.

import fmt

Câu lệnh import dùng khi chúng ta cần sử dụng code từ các package khác. Chúng ta có thể import nhiều package bởi cú pháp:

Copy go
1
2
3
4
import (
    "fmt"
    "log"
)

package cực kỳ thông dụng trong một chương trình Golang đó là fmt, viết tắt của format, dùng để định dạng input/output trong chương trình.

// Chuong trinh in ra Hello World

Đây là comment (bình luận) trong Golang, giống như các ngôn ngữ khác, những dòng comment sẽ được trình biên dịch bỏ qua trong quá trình biên dịch.
Giống như ngôn ngữ C, comment trong Golang có 2 loại:

  • // dùng khi comment trong 1 dòng
  • /* */ dùng khi comment nhiều dòng

func main() {}

Đây là phần khai báo hàm main của một chương trình Golang, từ khóa func dùng để khai báo hàm. Sau từ khóa func là tên hàm, tiếp theo là cặp dấu () có thể khai báo danh sách các tham số bên trong. Và cuối cùng là kiểu dữ liệu trả về, ở hàm main thì chúng ta không khai báo kiểu dữ liệu trả về.

Phần thân hàm sẽ nằm trong cặp dấu ngoặc nhọn {}

Lưu ý là hàm main sẽ được chạy đầu tiên

fmt.Println(Hello World)

Đây là ví dụ về một câu lệnh in chuỗi ký tự ra màn hình. Chúng ta dùng hàm Println của package fmt, khai báo tham số là "Hello world". Giống như PASCAL, Println là viết tắt của Print line, nghĩa là xuất ra chuỗi ký tự và sau đó xuống dòng.


Trên đây là một bài viết ngắn gọn về chương trình Hello World viết bằng Golang. Chúng ta sẽ cùng đi vào những khái niệm cơ bản ở những bài sau.

Đánh giá bài viết: 4.9/5 (42 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.